Izdvajamo|

Dom zdravlja Derventa je javna zdravstvena ustanova koja posluje i obavlja svoju djelatnost pod nazivom Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Derventa. Nalazi se na adresi Stevana Nemanje 65, u gradu Derventi, u Republici Srpskoj. Osnovan je 1954. godine, a danas zapošljava oko 200 radnika, od kojih je većina medicinskog osoblja.

Dom zdravlja Derventa pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu na primarnom nivou, kroz različite službe i ambulante. Njegova misija je da unaprijedi zdravlje, sigurnost i dostupnost zdravstvene zaštite onima kojima je potrebna, poštujući etičke i profesionalne standarde. Njegova vizija je da bude prepoznat kao moderan, efikasan i human dom zdravlja, koji zadovoljava potrebe i očekivanja pacijenata i zaposlenih.

Službe i ambulante

Dom zdravlja Derventa ima 11 medicinskih i 3 nemedicinske službe, koje obavljaju raznovrsne zdravstvene usluge. Neke od njih su:

 • Služba hitne medicinske pomoći, koja radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, i pruža hitnu medicinsku pomoć u slučaju povreda, bolesti, trovanja, infarkta, moždanog udara i drugih urgentnih stanja. Služba raspolaže sa 5 vozila hitne pomoći i 15 medicinskih tehničara. Rukovodilac službe je prim. dr Radovan Todorović, specijalista porodične medicine.
 • Služba porodične medicine, koja obuhvata 9 timova porodične medicine, koji se sastoje od doktora porodične medicine, medicinske sestre i patronažne sestre. Služba pruža preventivnu, kurativnu i rehabilitacionu zdravstvenu zaštitu svim uzrastima stanovništva, u skladu sa principima porodične medicine. Služba takođe vrši sistematske preglede, vakcinaciju, kućne posjete i savjetovanje o zdravom načinu života. Rukovodilac službe je dr Zoran Vuković, specijalista porodične medicine.
 • Služba za biohemijsko-hematološku laboratorijsku dijagnostiku, koja obavlja različite vrste laboratorijskih analiza krvi, urina, stolice, likvora, punktata i drugih bioloških materijala. Služba raspolaže sa savremenom opremom i kvalifikovanim kadrom, koji garantuju tačnost i pouzdanost rezultata. Služba takođe sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama u pogledu slanja uzoraka na dalju obradu. Rukovodilac službe je mr. sc. med. dr Dragana Janković, specijalista medicinske biohemije.
 • Služba za preventivnu dječiju i opštu stomatologiju, koja pruža stomatološku zaštitu djeci i odraslima, sa akcentom na prevenciju i rano otkrivanje bolesti zuba i usne duplje. Služba obavlja preglede, popravke, vađenje, čišćenje, fluorizaciju i pečatiranje zuba, kao i ortodontsku terapiju. Služba takođe vrši edukaciju pacijenata o pravilnoj higijeni i njezi zuba. Rukovodilac službe je dr Zorica Đurić, specijalista dječije i preventivne stomatologije.
 • Služba za RTG i ultrazvučnu dijagnostiku, koja obavlja rendgenske i ultrazvučne preglede različitih organa i sistema, kao i mamografiju i densitometriju. Služba koristi digitalnu tehnologiju i visokokvalitetne aparate, koji omogućavaju brzo i precizno snimanje i arhiviranje slika. Služba takođe sarađuje sa drugim službama i ustanovama u pogledu slanja i primanja slika. Rukovodilac službe je dr Zoran Jovanović, specijalista radiologije.

Ostale službe i ambulante koje rade u Domu zdravlja Derventa su:

 • Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, koji pruža fizikalnu terapiju i rehabilitaciju pacijenata sa različitim oboljenjima i povredama lokomotornog sistema, neurološkim i reumatskim bolestima, sportskim i radnim povredama i drugim stanjima koja zahtijevaju fizikalnu terapiju. Centar raspolaže sa modernom opremom i stručnim kadrom, koji primjenjuju različite metode fizikalne terapije, kao što su elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, ultrazvuk, kineziterapija, masaža, hidroterapija i druge. Rukovodilac centra je dr Slobodan Stojanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.
 • Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, koji pruža psihijatrijsku i psihološku pomoć i podršku pacijentima sa različitim psihičkim i emocionalnim problemima, kao što su depresija, anksioznost, stres, poremećaji raspoloženja, poremećaji ličnosti, zavisnosti, suicidalne misli i druge. Centar takođe vrši psihodijagnostiku, psihoterapiju, savjetovanje, edukaciju i prevenciju psihičkih poremećaja. Rukovodilac centra je dr Jelena Petrović, specijalista psihijatrije.
 • Higijensko-epidemiološka služba, koja se bavi praćenjem, prevencijom i suzbijanjem zaraznih bolesti, kao i promocijom i unapređenjem higijene i sanitarnih uslova u životnoj i radnoj sredini. Služba obavlja epidemiološki nadzor, dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, mikrobiološke analize vode, hrane i predmeta opšte upotrebe, kao i edukaciju stanovništva o mjerama zaštite od zaraznih bolesti. Rukovodilac službe je dr Milica Vuković, specijalista epidemiologije.
 • Ambulanta za specijalističke konsultacije iz ginekologije, koja pruža ginekološku zaštitu ženama, uključujući preglede, uzimanje briseva, kolposkopiju, biopsiju, kontracepciju, menopauzu, trudnoću i porođaj. Ambulanta takođe vrši ultrazvučne preglede, kao i dijagnostiku i liječenje neplodnosti. Ambulanta radi po uputu izabranog doktora porodične medicine. Rukovodilac ambulante je dr Vesna Stojanović, specijalista ginekologije i akušerstva.
 • Ambulanta za specijalističke konsultacije iz interne medicine, koja pruža internističku zaštitu pacijentima sa različitim bolestima unutrašnjih organa, kao što su srce, pluća, jetra, bubrezi, štitna žlijezda i drugi. Ambulanta obavlja preglede, EKG, spirometriju, gastroskopiju, kolonoskopiju, biopsiju, endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju (ERCP) i druge dijagnostičke i terapijske procedure. Ambulanta radi po uputu izabranog doktora porodične medicine. Rukovodilac ambulante je dr Goran Petrović, specijalista interne medicine.
 • Ambulanta za specijalističke konsultacije iz otorinolaringologije, koja pruža otorinolaringološku zaštitu pacijentima sa različitim bolestima uha, grla i nosa, kao što su upale, infekcije, alergije, polipi, krvarenja, tumori i druge. Ambulanta obavlja preglede, uzimanje briseva, mikroskopiju, audiometriju, timpanometriju, endoskopiju, biopsiju, operacije i druge dijagnostičke i terapijske procedure. Ambulanta radi po uputu izabranog doktora porodične medicine. Rukovodilac ambulante je dr Zoran Stanković, specijalista otorinolaringologije.

Organizacija i upravljanje

Dom zdravlja Derventa je organizovan kao jedinstvena pravna i organizaciona cjelina, koja ima svojstvo pravnog lica. Dom zdravlja Derventa je u državnoj svojini, a osnivač je Republika Srpska. Dom zdravlja Derventa je finansiran iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje prikuplja Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Dom zdravlja Derventa ima svoje organe upravljanja, koji su: Skupština, Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Skupština je najviši organ upravljanja, koji broji 15 članova, koje imenuje i razrješava Vlada Republike Srpske. Upravni odbor je izvršni organ upravljanja, koji broji 5 članova, koje bira i razrješava Skupština. Direktor je rukovodeći i odgovorni organ upravljanja, koji zastupa i predstavlja Dom zdravlja Derventa, rukovodi njegovim radom i donosi akte u okviru svojih ovlaštenja. Direktora bira i razrješava Upravni odbor, na prijedlog Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Nadzorni odbor je kontrolni organ upravljanja, koji broji 3 člana, koje bira i razrješava Skupština. Nadzorni odbor vrši nadzor nad zakonitošću, opravdanošću i efikasnošću rada i poslovanja Doma zdravlja Derventa.

Trenutni direktor Doma zdravlja Derventa je dr Siniša Stojanović, specijalista interne medicine, koji je na tu funkciju imenovan 2021. godine.

Dostignuća i izazovi

Dom zdravlja Derventa je u proteklom periodu ostvario značajna dostignuća u pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite građanima, kao i u unapređenju svoje organizacije i poslovanja. Neka od tih dostignuća su:

 • Nabavka i instalacija nove opreme i aparata, koji omogućavaju bolju dijagnostiku i liječenje pacijenata, kao što su digitalni rendgen, mamograf, densitometar, gastroskop, kolonoskop, ERCP, ultrazvučni aparati, EKG aparati, spirometar, audiometar, timpanometar, endoskop, mikroskop i drugi.
 • Uvođenje i primjena novih protokola, standarda i smjernica za rad, koji su usklađeni sa savremenim medicinskim saznanjima i preporukama, kao i sa zakonskim i podzakonskim aktima. Takođe, uvođenje i primjena sistema kvaliteta, akreditacije i licenciranja, koji podižu nivo kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.
 • Obuka i edukacija zaposlenih, koji redovno učestvuju u različitim seminarima, radionicama, konferencijama i drugim oblicima stručnog usavršavanja, kako bi pratili i primjenjivali nove metode i tehnike u svojoj praksi. Takođe, podsticanje i podržavanje zaposlenih koji žele da steknu ili unaprijede svoje specijalizacije, subspecijalizacije, magisterije, doktorate i druge vidove obrazovanja.
 • Saradnja i partnerstvo sa drugim zdravstvenim ustanovama, institucijama, organizacijama i pojedincima, koji doprinose razmjeni znanja, iskustava, informacija i resursa, kao i realizaciji zajedničkih projekata i aktivnosti, koji imaju za cilj poboljšanje zdravlja i dobrobiti stanovništva. Neki od tih partnera su: Bolnica Derventa, Zavod za javno zdravstvo Republike Srpske, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Svjetska zdravstvena organizacija, UNICEF, Crveni krst, Udruženje ljekara porodične medicine Republike Srpske, Udruženje medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske i drugi.

Dom zdravlja Derventa se takođe suočava sa brojnim izazovima i problemima, koji otežavaju njegov rad i razvoj. Neki od tih izazova i problema su:

 • Nedostatak finansijskih sredstava, koji ograničava mogućnosti za nabavku nove opreme, rekonstrukciju i adaptaciju prostora, povećanje plata i stimulacija zaposlenih, kao i za pokrivanje troškova rada i poslovanja.
 • Nedostatak kadrovskih resursa, koji uzrokuje preopterećenost i nezadovoljstvo zaposlenih, kao i smanjenje kvaliteta i kontinuiteta zdravstvene zaštite. Posebno je izražen problem odlaska mladih i stručnih kadrova u inostranstvo ili druge zdravstvene ustanove, zbog boljih uslova rada i zarade. Takođe, postoji potreba za angažovanjem više specijalista iz različitih oblasti medicine, koji bi obogatili i proširili ponudu zdravstvenih usluga.
 • Nedovoljna saradnja i koordinacija sa drugim nivoima zdravstvenog sistema, koji otežavaju pristup i upućivanje pacijenata na sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, kao i dobijanje povratnih informacija i mišljenja o njihovom zdravstvenom stanju i liječenju. Takođe, postoji nedostatak jedinstvenog informacionog sistema, koji bi omogućio bolju komunikaciju, razmjenu i arhiviranje podataka o pacijentima i njihovoj zdravstvenoj dokumentaciji.
 • Povećana potražnja i očekivanja pacijenata, koji zahtijevaju brzu, kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu, u skladu sa savremenim standardima i dostignućima medicine. Pacijenti takođe traže veću dostupnost i fleksibilnost zdravstvenih usluga, kao i bolju informisanost i uključenost u donošenje odluka o njihovom zdravlju. Pacijenti takođe imaju pravo na zaštitu svojih prava i interesa, kao i na podnošenje pritužbi i žalbi na rad i ponašanje zdravstvenih radnika.

Dom zdravlja Derventa se trudi da prevaziđe ove izazove i probleme, te da nastavi sa unapređenjem svoje djelatnosti i poslovanja, u cilju pružanja što bolje zdravstvene zaštite građanima. Dom zdravlja Derventa se zalaže za kontinuirano usavršavanje svojih zaposlenih, nabavku nove opreme i sredstava, poboljšanje infrastrukture i prostornih uslova, uvođenje novih usluga i programa, jačanje saradnje i partnerstva sa drugim akterima u zdravstvenom sistemu, kao i za povećanje zadovoljstva i povjerenja pacijenata. Dom zdravlja Derventa se takođe prilagođava novim izazovima i potrebama koje nameće savremeno doba, kao što su pandemija COVID-19, starenje stanovništva, porast hroničnih bolesti, digitalizacija i globalizacija.

Zaključak

Dom zdravlja Derventa je važna i nezaobilazna zdravstvena ustanova, koja ima dugogodišnju tradiciju i ugled u pružanju zdravstvene zaštite građanima. Dom zdravlja Derventa se odlikuje visokim nivoom profesionalizma, stručnosti, odgovornosti i humanosti svojih zaposlenih, koji se svakodnevno trude da pomognu i olakšaju život pacijentima. Dom zdravlja Derventa se takođe ističe svojom modernom i opremljenom infrastrukturom, koja omogućava kvalitetnu i sigurnu dijagnostiku i liječenje pacijenata. Dom zdravlja Derventa se neprestano razvija i unapređuje, te prati i primjenjuje nove trendove i dostignuća u medicini. Dom zdravlja Derventa je ponos i uzor za sve ostale domove zdravlja u Republici Srpskoj i šire.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *